Utveckling och lärande

Att arbeta med nästa generations utveckling och lärande är ett ansvar som vi tar på största allvar inom våra verksamheter. Alla våra medarbetare på de förskolor och grundskolor som vi driver har ett gemensamt fokus på kvalitet, utveckling och lärande. Alla barn och elever som går i våra verksamheter ska erbjudas en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Våra undervisningsmetoder bygger på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Vi ser till att varje barn och varje elev når de nationella läroplansmålen och utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förmågor. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör en grund i våra förskolor och skolor.

Vi grundlägger framtidens kunskapsmässiga och demokratiska kompetens.

Med lärandets möjligheter bidrar vi till att forma kritiska och reflekterande samhällsmedborgare som omsätter ord och handling utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. “Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”.

Vi är övertygade om att delaktighet och inflytande över sitt lärande oavsett ålder  bidrar till hög måluppfyllelse och ökat lärande. Den självklara utgångspunkten för oss är alla människors lika värde och att olikheter berikar vår utveckling och bidrar till fördjupade insikter och reflektioner.